Naszym celem jest, aby wasi podopieczni przeżyli niezapomniane chwile i wyszli z poczuciem maksymalnej satysfakcji dlatego zrobimy wszystko, aby zapewnić wysoki poziom naszych usług i możliwie jak największe bezpieczeństwo podczas zabawy. Aktywność Waszych dzieci w NINJA PARK ATRAKCJI obejmuje korzystanie z różnych urządzeń sprawnościowych i rekreacyjnych basenów z gąbkami, skakanie na trampolinach, wspinanie się po ściance, bieganie po konstrukcji zabawowej oraz zjeżdżanie na zjeżdżalniach.

Korzystanie z urządzeń może być wspaniałą zabawą, ale trzeba być świadomym, że niesie ze sobą element ryzyka i niebezpieczeństwa urazu lub wypadku. Niezwykle ważne jest, aby uczestnicy zabawy w NINJA PARK ATRAKCJI byli świadomi zagrożenia i szczegółowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w NINJA PARK ATRAKCJI. Każdy rodzic lub opiekun prawny powinien być świadomy indywidualnych predyspozycji i umiejętności dziecka i dostosować do nich rodzaj wybranych atrakcji w NINJA PARK ATRAKCJI.

Aby zapewnić możliwie najlepszą zabawę należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad, wyznaczonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego, jak i innych korzystających z zabawy uczestników. Przed wejściem do NINJA PARK ATRAKCJI (w Recepcji) należy zapoznać się z wywieszonym regulaminem oraz podpisać oświadczenie w imieniu niepełnoletnich uczestników zabawy, których mają Państwo pod swoją opieką. Regulaminy urządzeń są dostępne na stronie internetowej oraz na terenie obiektu. Zakup biletu wstępu, organizacja przyjęć urodzinowych i innych, uczestnictwo w urodzinach i imprezach organizowanych przez NINJA PARK ATRAKCJI, korzystanie z wejściówek, w tym bezpłatnych, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obiektu oraz urządzeń.

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NINJA PARK ATRAKCJI zarządza ILPANA S.C. z siedzibą w KROCZYCACH o numerze NIP 649-22-70-776, zwana dalej Właścicielem.
2. Wszystkie osoby korzystające z NINJA PARK ATRAKCJI bezwzględnie zobowiązane są do zapoznania siebie i swoich podopiecznych z regulaminem obiektu oraz urządzeń, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z zapoznaniem się i jego pełną akceptacją.
3. Z NINJA PARK ATRAKCJI mogą korzystać:
Dzieci od 4 do 13 lat – tylko w obecności nadzorującego rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów.
Dzieci od 1 do 4 roku życia, mogą korzystać wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego z wybranych urządzeń (zapoznaj się z regulaminem każdego urządzenia), po podpisaniu oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.
Dzieci poniżej 1 roku życia wchodzą bezpłatnie, ale nie mogą korzystać z żadnych urządzeń i wyposażenia NINJA PARK ATRAKCJI poza STREFĄ MALUCHA. Muszą także pozostawać cały czas pod bezpośrednią opieką rodzica/opiekuna. W NINJA PARK ATRAKCJI jest wyznaczona STREFA MALUCHA, gdzie dzieci pod ścisłą opieka rodzica/opiekuna mogą skorzystać z zabawek/urządzeń. Rodzic zobowiązany jest do wypisania oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów.
4. Wszystkie dzieci wchodzą do NINJA PARK ATRAKCJI tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w NINJA PARK ATRAKCJI.
5. NINJA PARK ATRAKCJI nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.
6. Rodzice/opiekunowie nie nadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
7. W wyznaczone dni i/lub godziny dzieci w wielu 1-4 mogą korzystać z wyznaczonych przez Właściciela urządzeń, które podczas normalnego funkcjonowania parku są dla nich niedostępne. O tej możliwości Właściciel informuje na swojej stronie internatowe i/lub na portalach społecznościowych oraz w Recepcji obiektu.
8. Jeżeli dziecko nie potrafi swobodnie skorzystać z danego urządzenia oznacza to, że urządzenie nie jest dla niego (jego wieku, zdolności motorycznych) przeznaczone.
9. Zabrania się korzystania z wyposażenia NINJA PARK ATRAKCJI w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
10. Opiekunowie wchodzą do NINJA PARK ATRAKCJI bez obuwia – w skarpetkach lub obuwiu ochronnym bądź zmiennym.
11. Rodzice/opiekunowie wchodzący na urządzenia zobowiązani są do założenia skarpetek antypoślizgowych. Skarpetki antypoślizgowe są dostępne w rozmiarach 25-45.
12. Zabrania się korzystania z urządzeń przez dzieci nieposiadające odpowiednich skarpetek antypoślizgowych.
13. W NINJA PARK ATRAKCJI obowiązuje system kontroli czasu pobytu. Podczas wejścia następuje zakup czasu pobytu (biletu) w Recepcji NINJA PARK ATRAKCJI wg obowiązującego cennika.
14. Zakup asortymentu następuje bezgotówkowo za pomocą transpondera (KARTY MAGNETYCZNEJ).
15. Dodatkowy czas pobytu oraz zakupiony asortyment opłaca się podczas opuszczania obiektu w Recepcji NINJA PARK ATRAKCJI.
16. Opuszczający obiekt zobowiązani są do zwrotu KARTY MAGNETYCZNEJ.
17. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w NINJA PARK ATRAKCJI dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.
18. Na terenie NINJA PARK ATRAKCJI obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i innych używek.
19. Nie wolno korzystać z NINJA PARK ATRAKCJI pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, ani żadnych innych środków odurzających.
20. Na terenie NINJA PARK ATRAKCJI obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
21. Użytkownicy parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali podczas pobytu na obiekcie do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez park korzyści.
22. Za utracone karty i klucze do szafek należy uiścić opłatę w wysokości: utracona karta magnetyczna – 30 zł; utracony klucz do szafki – 50 zł.

23. Wszelkie uwagi związane z działalnością NINJA PARK ATRAKCJI należy zgłaszać w Recepcji.
24. NINJA PARK ATRAKCJI nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione czy zgubione na terenie obiektu.
25. Wszelkie znalezione na terenie NINJA PARK ATRAKCJI przedmioty należy przekazać personelowi, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
26. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji obiektu na specjalne wydarzenia. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie umieszczona na portalach społecznościowych.
27. Użytkownicy parku zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz korzystania z obiektu oraz jego urządzeń w sposób niepowodujący ich zniszczenia, a jednocześnie do zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w obiekcie celem zapewnienia bezpiecznego korzystania zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników.
28. Na terenie obiektu NINJA PARK ATRAKCJI znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w postaci kamer telewizji przemysłowej, czego jest świadoma i akceptuje ten fakt każda osoba korzystająca z atrakcji obiektu. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
29. Wejście na teren obiektu stanowi jednoznaczną zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Materiały foto i video wykonane na terenie obiektu mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych obiektu, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
30. NINJA PARK ATRAKCJI nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej, awaria ogrzewania itp).
31. W NINJA PARK ATRAKCJI obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnych napojów. Napoje należy zakupić w naszej kawiarence.

§ 2 BEZPIECZEŃSTWO

1. Wszyscy niepełnoletni korzystający z urządzeń muszą znajdować się pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
2. NINJA PARK ATRAKCJI nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.
3. Rodzice/opiekunowie nienadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Zabrania się korzystania z wyposażenia NINJA PARK ATRAKCJI w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.
5. Z urządzeń w NINJA PARK ATRAKCJI można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zarządzający i pracownicy NINJA PARK ATRAKCJI nie odpowiadają za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nie stosowaniem się do regulaminów obowiązujących w NINJA PARK ATRAKCJI.
6. Korzystanie z obiektu NINJA PARK ATRAKCJI wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała. Korzystający z obiektu pod opieką rodzica/opiekuna prawnego korzysta z infrastruktury na jego odpowiedzialność. Zarządzający i personel NINJA PARK ATRAKCJI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałe z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.
7. W NINJA PARK ATRAKCJI zaleca się swobodny strój do ćwiczeń fizycznych – długi rękaw oraz długie sportowe spodnie.
8. Dłuższe włosy należy związać.
9. Osobom noszącym soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.
10. Wymagane jest noszenie skarpet antypoślizgowych przez korzystających z urządzeń.
11. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz biegania.
12. Nie wolno wspinać się po siatkach osłonach i ścianach.
13. Nie wolno się ze sobą siłować, popychać ani walczyć podczas korzystania z urządzeń.
14. Zabrania się w szczególności: popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy.
15. Zabrania się wnoszenia na teren NINJA PARK ATRAKCJI własnych zabawek oraz wynoszenia z NINJA PARK ATRAKCJI zabawek lub elementów konstrukcji.
16. Podczas korzystania z urządzeń nie wolno pić, jeść, lizać lizaków ani żuć gum.
17. Podczas korzystania z urządzeń zabrania się noszenia łańcuszków, większych kolczyków poza wkrętkami, bransoletek, spinek, pasków, okularów itp. mogących stanowić ryzyko urazu podczas zabawy.
18. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.
19. Nie wolno korzystać z urządzeń z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.
20. Przebywające w NINJA PARK ATRAKCJI dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.
21. Personel NINJA PARK ATRAKCJI może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
22. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w NINJA PARK ATRAKCJI, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie przed opuszczeniem obiektu złożyć pisemne oświadczenie (protokół zdarzenia) w celu odnotowania w dzienniku obiektu.
23. Wszelkie zdarzenie niezgłoszone w sposób określony powyżej i nieodnotowane w dzienniku obiektu uznane zostaną za niepowstałe w NINJA PARK ATRAKCJI.
24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających Regulaminów
25. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.
Użytkownicy parku są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.
26. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu, prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.

PAMIĘTAJCIE!
Nie próbujcie wykonywać czynności, aktywności, skoków, które przekraczają twoje możliwości fizyczne lub są niebezpieczne dla ciebie i innych uczestników zabawy.

§ 3 REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ W NINJA PARK ATRAKCJI

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY TRAMPOLIN

1. Zakaz korzystania z urządzeń dla dzieci poniżej 4 roku życia, poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.
3. Należy dostosować rodzaj wybranej trampoliny do swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a także doświadczenia w tego rodzaju zabawie.
4. Nie należy wykonywać skoków i ewolucji przewyższających zdolności fizyczne i motoryczne.
5. Cały czas zwracaj uwagę na innych uczestników zabawy – szczególnie uczestników młodszych.
6. Zabronione jest skakanie z gołymi stopami, przez cały czas zabawy należy mieć na sobie specjalne skarpetki.
7. Na trampolinie należy skakać na jej centralnej części, unikając skakania w pobliżu sprężyn i ich osłon.
8. Tylko jedna osoba może przebywać w tym samym czasie na jednej trampolinie.
9. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika
10. Nie wolno leżeć ani siedzieć na trampolinach i matach zabezpieczających. Jeśli jesteś zmęczony i musisz odpocząć, należy opuścić trampolinę.
11. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek obrotów, przewrotów na matach oraz nad matami zabezpieczającymi ramy trampolin.
12. Nie wolno ćwiczyć, skakać, siedzieć na matach zabezpieczających ramy trampolin.
13. Nie wolno przeskakiwać z trampoliny na trampolinę, jeżeli trampoliny wokół są zajęte.
14. Nie wolno skakać z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.
15. Nie wolno pić, jeść ani żuć gum podczas zabawy.
16. Nie wolno wnosić napojów i jedzenia na teren trampolin.
17. Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, przed wejściem na trampolinę.
18. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób oderwać się od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.
19. Nie wolno pozostawiać ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach.
20. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z PIANKAMI

1. Zakaz korzystania z basenów z gąbkami dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.
2. Nigdy nie skacz głową w dół do basenu.
3. Upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub plecach.
4. Sprawdź czy twoje kieszenie są puste oraz czy nie masz na sobie biżuterii lub innych elementów, które mogą ci spaść lub wypaść.
5. Przed wskoczeniem do basenu upewnij się, że masz miejsce na skok.
6. Pozwól innym uczestnikom najpierw opuścić basen.
7. Skoki do basenu tyłem są zabronione.
8. Zakaz popychania innych do basenu.
9. Zakaz wynoszenia i wyrzucania gąbek z basenu.
10. Sam opuść basen po wylądowaniu, tak szybko jak tylko to możliwe.
11. Nie zakopuj siebie ani innych w basenie.
12. Nie wolno dokopywać się do dna basenu. Jeżeli zgubiłeś coś w basenie z gąbkami, nie szukaj tego – zgłoś personelowi.

ZASADY DOTYCZĄCE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ (NAD BASENEM Z GĄBKAMI)

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.
2. Ścianka wspinaczkowa służy do wchodzenia w górę, w dół oraz wzdłuż.
3. Na ściance wspinaczkowej może przebywać jednocześnie do 3 osób.
4. Ze ścianki można wykonać skok przodem na podkurczone nogi do basenu z gąbkami.
5. Przed skokiem należy upewnić się, że strefa zeskoku jest pusta.
6. Zakaz skoków tyłem do basenu ze ścianki linowej.
7. Nie wolno spychać innych uczestników ze ścianki linowej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ, ZJAZDU ZE ŚLIZGU PŁASKIEGO I TUBY

KONSTRUKCJA

1. Nie wolno biegać w konstrukcji zabawowej.
2. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających konstrukcję.
3. Nie wolno wyjmować piłek dmuchanych z konstrukcji.
4. Nie wolno popychać innych uczestników zabawy.
5. Zabrania się wchodzenia w górę ślizgów i zjeżdżalni tubowej.
6. Ze ślizgów i zjeżdżalni należy zjeżdżać w pozycji siedzącej.

ZJAZD ZJEŻDŻALNIĄ TUBOWĄ

1. Aby skorzystać ze zjeżdżalni, należy wejść wieżą pajęczyn typu spider.
2. Ze zjazdu korzysta wyłącznie jedna osoba jednocześnie.
3. Po wykonaniu zjazdu, należy usunąć się z hamowni toru.
4. Zabrania się jazdy we dwoje, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco, jazdy na kolanach.
5. Po zjechaniu należy szybko zejść z hamowni ślizgu.
6.Zabrania się jazdy na innych przedmiotach.
8. Zabrania się chodzenia po ślizgu i zjeżdżalni oraz blokowania przejazdu innym.

ŚLIZG

1. Aby skorzystać ze ślizgu, należy wejść wzdłuż ślizgu przeznaczoną do tego pochylnią.
2. Ślizg przystosowany jest do jazdy w pozycji siedzącej i siedząc na wyznaczonych przedmiotach – pontonach, saneczkach lub podkładkach.
3. Zabronione jest wchodzenie po ślizgu.

UWAGA! Wchodzenie po ślizgu grozi niekontrolowanym upadkiem, który niesie ryzyko kontuzji, złamania, a w ekstremalnych przypadkach utraty życia.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY PAJĘCZYN TYPU SPIDER

1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia, poniżej 100 cm wzrostu i o wadze przekraczającej 100 kg.
2. UWAGA! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy się wspinać w górę na znaczną wysokość po elastycznych pasach.
3. Pasy wieży wspinaczkowej są elastyczne – ulegają rozciąganiu. Niekontrolowane upadki pomiędzy pasami mogą grozić kontuzją lub wypadkiem.
4. Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać dzieci o wzroście min. 100 cm.
5. Zabrania się schodzenia w dół wieży wspinaczkowej.
6. Zabrania się skakania w dół pomiędzy pasami wieży wspinaczkowej.
7. Poczekaj na swoją kolej. W wieży wspinaczkowej może przebywać jednocześnie 3 dzieci.
8. Nie wolno zwieszać się głową w dół podczas korzystania z wieży.
9. Korzystanie z urządzenia w nieodpowiednim stroju niesie ryzyko powstania otarć i uszkodzeń naskórka.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY NINJA

1. UWAGA! Strefa przeznaczona dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu lub 4 roku życia.
2. Korzystanie z urządzenia zawiera element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, kładek ruchomych oraz elementów linowych i wyposażenia zawieszonych na wysokości. Podczas upadku, zeskoku, spada się na podłogę. Miękkie podłoże w strefie nie eliminuje ryzyka wystąpienia kontuzji. Niekontrolowane upadki się zdarzają!
3. Korzystanie ze strefy jest możliwe wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Tor NINJA składa się z 4 torów sprawnościowych.
5. Tory sprawnościowe zaplanowane są w 4 rzędach. Z każdego toru może jednocześnie korzystać jedna osoba.
6. Aby skorzystać należy poczekać, aż wyposażenie pojedynczego toru jest wolne.
7. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie i swobodnie skorzystać z wyposażenia toru, oznacza to,
że wyposażenie nie jest przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania z wyposażenia.
8. Nie wolno biegać, skakać ani popychać innych uczestników podczas zabawy w strefie NINJA.
9. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających.
10. Nie wolno wchodzić na górne elementy konstrukcyjne, także te nad materacem i ścianką wspinaczkową.
11. Nie wolno wisieć głową w dół na wyposażeniu toru.
12. UWAGA! W strefie Ninja w przypadku niekontrolowanego upadku można doznać kontuzji.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA

1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 do 4 lat.
2. Obowiązuje zakaz skakania z podestu do kulek.
3. Obowiązuje zakaz noszenia pieluch jednorazowych u dzieci uczących się samodzielności.
4. Obowiązuje zakaz rzucania się kulkami.
5. Rodzic ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem w strefie malucha.
6. Na zjazd znajdujący się w strefie wchodzimy po miękkich stopniach.
7. Nie wynosimy zabawek i przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku.
8. Nie przynosimy nic z innych części parku do strefy malucha.

PAMIĘTAJCIE!!!
Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka.
NINJA PARK ATRAKCJI nie prowadzi bezpośredniego nadzoru nad bawiącymi się dziećmi, nie świadczy opieki nad dziećmi. Zarządzający i pracownicy NINJA PARK ATRAKCJI nie oceniają możliwości, umiejętności i zdolności uczestników zabawy do korzystania z urządzeń znajdujących się na jej terenie. NINJA PARK ATRAKCJI nie ocenia możliwości fizycznych i stanu zdrowia uczestników zabawy.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ OBSŁUGI.

§ 4 REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO

 1. Zamawiający jest zobowiązany do posiadania zgody rodzica lub opiekuna każdego z gości imprezy urodzinowej na korzystanie z urządzeń NINJA PARK ATRAKCJI.
 2. Urodziny odbywają się w NINJA PARK ATRAKCJI przy ul. Struga 1 w Sosnowcu.
 3. Organizatorem imprezy jest osoba zamawiająca usługę.
 4. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście i telefonicznie.
 5. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety urodzinowej oraz wpłaceniu zadatku.
 6. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest 5 dni.
 7. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.
 8. Wysokość zadatku wynosi 50% kosztu całkowitego pakietu urodzinowego, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
 9. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest wydzielony pokoik urodzinowy. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2,5 godz. (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 10. W pakietach urodzinowych minimalna liczba opłaconych gości to 10 osób wraz z solenizantem. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 10 dzieci. Od 11 – 17 uczestników opłata za wejściówki pobierana jest zgodnie z cennikiem/pakietem, powyżej 17 obowiązuje drugi pakiet urodzinowy.
 11. Powyżej 17 osób (od 18. osoby) obowiązuje kolejny pakiet urodzinowy.
 12. W każdym pakiecie urodzinowym przysługuje prezent dla jednego solenizanta, jeśli jest więcej solenizantów zamawiający musi wykupić wejściówki/prezenty dla kolejnych solenizantów (druga wejściówka (prezent) w cenie 40 zł) i naliczona jest opłata jak za kolejnego gościa.
 13. W pakiecie urodzinowym opiekun urodzin wnosi tort i dostarcza dzieciom napoje i przekąski. Opiekun nie sprawuje opieki na dziećmi.
 14. Rozliczenie urodzin następuje w dniu imprezy, po rozpoczęciu się przyjęcia urodzinowego.
 15. NINJA PARK ATRAKCJI zabrania wnoszenia własnych napojów na urodziny.
 16. Poczęstunek (zgodny z zawartością pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata) serwowany jest zgodnie z opłatą obowiązującą w kawiarni.
 17. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów bezpieczeństwa oraz higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
 18. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu „PICCOLO” itp.
 19. NINJA PARK ATRAKCJI nie zezwala na dostarczenie własnego tortu/ciasta przez Zamawiającego.
 20. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 4 dni przed urodzinami.
 21. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o ilości gości powyżej 10 osób najpóźniej 4 dni przed imprezą.
 22. W przypadku powiększenia listy gości w dniu imprezy Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 23. NINJA PARK ATRAKCJI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kawiarni.
 24. Za gości uważane są dzieci od 2. roku życia.
 25. Brak zgody rodzica lub opiekuna na korzystanie z urządzeń może skutkować odmową wstępu do NINJA PARK ATRAKCJI.
 26. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do NINJA PARK ATRAKCJI.
 27. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
 28. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Uczestników zabawy urodzinowej obowiązują zasady zawarte w REGULAMINIE NINJA PARK ATRAKCJI.

§ 5 REGULAMIN RODZICA

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć skarpetki bądź folię ochronną na obuwie.
 2. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
 3. Potwierdzeniem prawa do przebywania w parku przez dziecko jest karta magnetyczna.
 4. Czasu pobytu dziecka w parku zabaw pilnuje rodzic/opiekun.
 5. Pamiętaj, że na teren przeznaczony do zabawy nie można wnosić jedzenia oraz napojów, a zakupione produkty spożywcze w naszej kawiarence mogą być spożywane jedynie przy stolikach.
 6. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, spinek, zegarków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się innych dzieci.
 7. Prosimy o ZAKŁADANIE PIELUCH JEDNORAZOWYCH dzieciom, które są na etapie nauki samodzielnego załatwiana się.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników NINJA PARK ATRAKCJI.
 2. Reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość, zgodnie z odpowiednimi przepisami k.p.c. – jest Sąd miejsca wykonania umowy, czyli Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
 5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:
  Administratorem danych jest ILPANA S.C. 42-425 Kroczyce Dobrogoszczyce 59. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 730737730. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizację zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale są one niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. NINJA PARK ATRAKCJI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
To Top